Aerozolu analizator Aerozolu generator  Analiza elementarna węgla/siarki,  Analizator XRF (szybkie określanie zawartości metali ciężkich w materiałach)  Analiza elementarna (szybka)   ziemi/ tkanek biologicznych/ceramiki/szkła/metali)  Amoniak (NH3)  wykrywanie  Aspirator powietrza  ATEX (wykrywacze gazów z certyfikatem)  ATEX (pompki osobiste z certyfikatem)  Autosampler B Baldwin  Bezkontaktowy czujnik temperatury,  Biogaz  Balometr C  Ciągły monitoring emisji  Ciężka woda D2O   detekcja Ciśnienie różnicowe   pomiar  Detekcja na poziomie ppt (Benzen/etylen/toluen/butadien/Hf/HCl/NO2 /Ozon/Freony/substancje toksyczne)   Detekcja gazów (wybuchowych)  Detektor TOX/BOX  Detektor fotojonizacyjny  Dwutlenek węgla (pomiar/ wykrywanie)  Dioksyny (pobornik)  Dioksyny (pobornik wysokoobjętościowy) E  Ekstrakcja metali z próbek analitycznych (ziemi/innych),   ETL3000, ETL2000  Emisja  wielokomponentowe analizatory emisji F FID FMPS spektrometr do pomiaru rozkładu wielkości cząstek   Fotojonizacyjne detektory Filtry do ochrony analizatorów gazów Filtry jednorazowego użytku Formaldehyd (pomiary stężeń wochronie środowiska) Formaldehyd (pomiary stężeń technicznych)  FTIR analizatory Grubowarstwowy sensor H Hałas (miernik)  Hi Vol  I IR sensor  Imisja (analizator/monitor/miernik)  In Situ analizatory In Situ pomiar stężenia tlenu  Kalibracja analizatorów gazów Kamera termoczuła IR  Konduktometry L Laserowy miernik prędkości i długości  Laserowy analizator stężenia gazu  Laserowy analizator składu pierwiastkowego materiałów (ziemi, tkanek biologicznych, ceramiki, szkła,  metalimateriałów wybuchowych)   Licznik cząstek /laserowy/(TSI)  Mikropompy,  Metale (ciężkie) /w ziemi,w wodzie/ analizator przenośny  Mętność, zawiesina   pomiary  Monitor pyłów
Mikrochromatografy
Inne
Oferta
Najlepsze anemometry na rynku
Zapytaj o ofertę           
TSI - mierniki parametrów wentylacji
ECO Monitoring

WODA I ŚCIEKI

Aparatura pomiarowa


Analizator S::CAN mierzy stężenia takich substancji w wodzie jak:
NO3, NO2, BTX, TOC (węgiel organiczny), Fenole, Naftalen, Alkany, Alkiny, Olefiny, Acetyleny i inne...

Oraz parametry takie jak :
Biologiczne Zapotrzebowanie na tlen (BZT),
ChZT, TSS (zawiesina), Mętność i inne...

Ważne cechy aparatu:
- wykonuje pomiary w czasie rzeczywistym
- może być zanurzony bezpośrednio w badanym medium
- nie wykazuje dryfu pomiarowego w czasie
- laboratoryjna jakość pomiaru
Instalacja analizatora (rzeka Reda)
Analizator wraz z modułem
do przesyłu danych

Analizator zawartosci drobin w wodzie
Particle Monitor PM 2500 CHEMTRAC Systems Inc.
Analizator zapewnia możliwość wykrywania bardzo małych ilości drobin (części stałych) w przepływającej wodzie.
Przeznaczeniem aparatu jest rutynowa - bieżąca analiza wody po filtracji.
Urządzenie nie podaje absolutnej informacji o stężeniu cząstek lub o ich wymiarach, lecz umożliwia dokonanie precyzyjnej analizy porównawczej dla przepływającego
strumienia wody.
Zdecydowany wzrost odczytów z analizatora wskazuje, że nastąpiło ‘przebicie’ filtra (lub pogorszenie filtracji z innego powodu).
Instrument jest szczególnie czuły w przypadku cząstek o średnicy większej niż 1 mikrometr. W tym zakresie rozmiarów cząstek czułość jest ok. 100 razy większa od
typowych mętnościomierzy.
Czułość analizatora PM-2500 spada dla cząstek o średnicach mniejszych od 0,5 mikrona.
W instalacjach, gdzie wystarcza tylko ogólna informacja o możliwości pojawienia się
zanieczyszczeń cząstkami stałymi, analizator PM-2500 wystarcza do monitoringu wody.
W instalacjach, które wymagają informacji szczegółowych o jakości wody, sygnał
alarmowy z analizatora PM-2500 daje impuls do przeprowadzenia pomiaru ilości i rozmiarów drobin, które pojawiły się w przepływającym strumieniu.

Generalna zasada pracy analizatora PM - 2500: Jeśli odczyty z aparatu pozostają relatywnie niezmienne, wówczas można uznać, że ilość i rozmiary drobin w wodzie nie zmieniają się.

Zasada pomiaru opiera się na analizie tłumienia wiązki światła (długość fali ok. 850 nm) przechodzącej przez badany strumień wody.


Aparat jest monitorem on-line do ciągłych pomiarów stężeń węglowodorów aromatycznych w wodzie.

Podstawowe cechy TD-4100 to :
- Bezpośredni pomiar rozpuszczonych w wodzie węglowodorów aromatycznych nie wymagający przygotowania wstępnego próbki lub ekstrakcji preparatu
- Nie ma potrzeby używania żadnych dodatkowych substancji chemicznych
- Pomiary wykonywane są w sposób ciągły, a wyniki otrzymywane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe aktywowanie alarmów lub
wpływanie na przebieg procesów
- Cela pomiarowa nie zanieczyszcza się w trakcie pomiarów dzięki specjalnej konstrukcji, tak więc praktycznie nie ma potrzeby jej okresowego oczyszczania

Podstawowe zastosowanie:
- przemysł ciężki, elektrownie, huty, zakłady mechaniczne
- do kontroli zawartości olejów, benzyn i substancji ropopochodnych w ściekach i wodach odpadowych
Analizator stężenia węglowodorów aromatycznych w wodzie
Turner Designs - TD-4100
Wieloparametrowy Analizator Zanieczyszczeń Wody S::CANULOTKA POLSKA

ULOTKA ANGIELSKA
ULOTKA POLSKA
ULOTKA POLSKA
Analizatory tlenu

Browarnictwo

Kontrola procesu Clausa

Filtry

Imisja

Liczniki cząstek

Osuszacze powietrza

Pobornik dwukanałowy

Poborniki i aspiratory

Pyłomierze

Pomiary środowiskowe

Pomiar węgla OCEC

Pomiar stężenia cieczy

Pomiar stężenia sadzy

Stacje monitoringu

Woda i ścieki