Stałe pomiary in situ stężenia kwasu są konieczne do regulowania takich procesów. Pomiary prędkości dźwięku przyrządami LiquiSonic® są doskonale przystosowane do takich zastosowań.
W zakresie pomiędzy 80 do 100%, prędkość dźwięku zmienia się o około 300m/s. Systemy LiquiSonic® są zdolne do pomiarów prędkości dźwięku z dokładnością 0,1m/s. Umożliwia to uzyskanie dokładności 0,05% wag. w zastosowaniach do pomiaru stężeń.
Ze względu na koszty, czujniki przewodności są szeroko wykorzystywane do pomiarów stężenia kwasu siarkowego. Jednakże porównanie krzywych charakterystyk uzyskanych z pomiarów przewodności i pomiaru prędkości dźwięku, jasno wskazuje na wady tego podejścia. Krzywa przewodności pokazuje silnie nieliniowy kształt. Jako rezultat, jednoznaczne pomiary dla stężeń poniżej 94% nie są możliwe, bowiem przewodność kwasu 88% jest identyczna jak kwasu 95%.
Oleum otrzymuje się poprzez rozpuszczenie SO3w 100% kwasie siarkowym. Wynikiem takiego procesu jest dymiący kwas siarkowy. W zależności od ilości rozpuszczonego SO3, uzyskuje się stężenia od 100 do 130% wag.
Można uzyskać dowolną wartość stężonego kwasu siarkowego poprzez mieszanie kwasu siarkowego i oleum. Dla ustalenia tych wartości, konieczne jest stałe monitorowanie stężenia in-situ. Niestety, krzywa prędkości dźwięku posiada punkt zwrotny dla 100%, więc za pomocą jednego czujnika nie jest możliwe uzyskanie jednoznacznych wyników pomiarów układu kwas siarkowy/oleum.
Wykrywanie fazy w procesach
Istnieje wielka liczba procesów przemysłowych w których, na skutek stosowania różnych procedur tworzą się w zastosowanych mediach ciekłych różne fazy. Ma to zastosowanie tak do procesów ciągłych jak i rzutowych..
Monitorowanie ścieków
Ścieki generowane są w wielu obszarach produkcji przemysłowej. Zawarta w nich ilość substancji rozpuszczonych jest przedmiotem wielu regulacji prawnych. Jeśli zostanie przekroczona granica dozwolonej zawartości na skutek nieszczelności lub nieprawidłowej utylizacji, wywołane zostaną problemy w procesie przeróbki ścieków. Dlatego  do tych celów wykorzystywane są systemy LiquiSonic® monitorujące ścieki i raportujące niezwłocznie przypadki przekroczeń.
Browarnictwo
Zastosowanie w browarnictwie

·Filtr pulpy
·Kadź filtracyjna
·Kocioł brzeczki piwnej
·Filtracja
·Napełnianie
·Mieszanie
·CIP
·Odzysk drożdży
Kadź filtracyjna

Zastosowanie
·Sterowanie procesem klarowania
·Dokładna detekcja punktu zraszania wodą pod koniec procesu klarowania
·Określanie w sposób ciągły rzeczywistego stężenia ekstraktu w zbiorniku buforowym lub kotle brzeczki piwnej za pomocą zewnętrznego przepływomierza
Korzyści
·Optymalne stężenie ekstraktu w kotle brzeczki piwnej lub w zbiorniku buforowym
·Obniżenie zapotrzebowania na świeżą wodę
·Optymalne wykorzystanie kadzi filtracyjnej efektywna produkcja brzeczki piwnej
Dokładne monitorowanie rzeczywistego stężenia brzeczki piwnej w zbiorniku buforowym lub kotle
·Funkcja opcjonalna wykorzystująca zewnętrzny przepływomierz
·Rzeczywiste stężenie brzeczki piwnej pomnożone przez rzeczywisty przepływ dla uzyskania rzeczywistego stężenia brzeczki piwnej w zbiorniku buforowym lub kotle
·Pozwala na precyzyjne ustawienie stężenia początku warzenia
·Pozwala na obniżenie zużycia energii w czasie warzenia
·Sterowanie zasilaniem odzysku piwa lub pierwszej i ostatniej szarży na wlocie filtru
·Natychmiastowe wykrywanie nieprawidłowych warunków procesu (pomyłki dotyczące butelek i etykiet)
·Sterowanie napełnianiem, jeśli rzeczywiste stężenie brzeczki nie pozostaje w określonym przedziale, napełnianie zostaje wstrzymane a piwo skierowane do zbiornika buforowego.
·Rozdzielenie pierwszej i ostatniej szarży piwa: automatyczna separacja poprzez ustawienie punktów zwrotnych.Na skutek rosnącej stale automatyzacji, muszą rozwijać się techniki pomiarowe, które pozwalają użytkownikom, w sposób rzetelny wykryć te fazy jak również fazy przejściowe w czasie trwania procesu. W trakcie opracowywania odpowiednich rozwiązań należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:
·Zamiana manualnych procedur wykrywania (np.: metody wizualne) celem eliminacji wpływu czynników subiektywnych,
·Zamiana błędnych, pośrednich technik (np.: pomiaru czasu) dla podniesienia bezpieczeństwa instalacji
·Podniesienie wydajności produktu dzięki obniżeniu strat,
·Względy bezpieczeństwa


Wewnątrz procesowe oznaczanie stężenia
kwasu siarkowego i oleum

Z uwagi na swoje higroskopowe własności, kwas siarkowy jest szeroko stosowany jako środek osuszający (np.: do suszenia chloru w analizie chlorowo-zasadowej)                                                                                                                                                                                                 przy stężeniach sięgających 90 do 100% wagowo. Na skutek absorpcji wody, stężenie spada, stąd istnieje ciągła potrzeba dodawania świeżego kwasu w celu utrzymania stężenia na wymaganym poziomie.
Kąpiele trawiące wykorzystywane są w dalszym ciągu procesu gorącego walcowania, ale także w wielu innych obszarach przemysłu metalowego, w celu usunięcia, modyfikacji, pasywacji lub czyszczenia powierzchni w ściśle określony sposób.
W tym celu wykorzystywane są roztwory trawiące, składające się głównie z mieszaniny kwasów nieorganicznych. Stężenie kwasów obniża się w procesie trawienia, przy równoczesnym wzroście zawartości zanieczyszczeń i wtrąceń.
Technologia pomiarowa LiquiSonic® zapewnia rozwiązanie za pomocą wewnątrzprocesowych pomiarów stężenia kąpieli trawiących, ułatwiających dozowanie wymaganej ilości świeżego kwasu. Zapewnia to stałą,  optymalną jakość kąpieli trawiącej. W ten sposób również unika się zwłoki czasowej w uzyskiwaniu wyników próbek laboratoryjnych.
Obecnie, wewnątrz procesowe systemy pomiarowe LiquiSonic® zostały skutecznie wprowadzone do następujących zastosowań kąpieli trawiących:
·Kwas siarkowy (H2SO4)
·Kwas solny (HCl)
·Kwas azotowy (HNO3)
·Kwas fluorowy (HF)
Monitorowanie wymienników ciepła
Monitorowanie obiegów pierwotnych i wtórnych wymienników jest konieczne w celu bezzwłocznego wykrywania nieszczelności i strat a stąd zapobiegania zanieczyszczeniu produktu lub cieczy chłodzącej.
W procesach produkcji stali, wykorzystuje się wymienniki np.: do doprowadzania oleju walcowniczego do optymalnej temperatury. LiquiSonic® może być wykorzystany dla każdej cieczy odpuszczającej w zakresie temperatur od -90oC do +200oC.
Płuczki gazowe
Korzyści i zalety
LiquiSonic®
jest wewnątrzprocesowym systemem analitycznym przeznaczonym do bezzwłocznego wyznaczania stężenia roztworów płuczkowych bezpośrednio w procesie. LiquiSonic® opiera swoje działanie o bardzo precyzyjne pomiary prędkości dźwięku i temperatury procesu, ułatwiając w ten sposób, obliczanie i monitorowanie stężenia.
Wynikające stąd korzyści są następujące:
?Zapewnienie bezpośredniej informacji o stanie procesu w dowolnym czasie
?Automatyczna regulacja stężenia cieczy płuczkowej w zakresie maksymalnej absorpcji lub maksymalnej skuteczności płuczki gazowej
?Zapobieganie przedawkowaniu lub niedomiarowi czynników
?Obniżenie czasochłonności pomiarów laboratoryjnych
?Oszczędności materiałowe i obniżenie kosztów
Procesy
W płuczce gazowej przepływająca ciecz (roztwór myjący) doprowadzony jest do kontaktu ze strumieniem gazowym, który podlega wymywaniu. Ciecz absorbuje pewne gazy, ciecze lub składniki stałe. W zależności od ilości absorbowanych czynników, ciecz obiegowa w płuczce musi być odświeżana lub regenerowana.
Poniższy rysunek obrazuje zasadę działania oraz wykorzystanie systemu LiquiSonic®
w zastosowaniu do płuczki strumieniowej.
System LiquiSonic® ułatwia niezależne, wewnątrz procesowe bezzwłoczne wyznaczanie stężenia cieczy myjącej stężenia soli. Stąd możliwe jest uzupełnianie cieczy myjącej w określony sposób i utrzymywać stężenie cieczy zawsze w zakresie maksymalnej rozpuszczalności i absorpcji. Unika się w ten sposób niedomierzania tj. niewystarczającego wymywania a także przedawkowania tj. nadmiernego dozowania materiałów w związku z tym kosztów.
Obecnie wewnątrz procesowe systemy LiquiSonic® stosowane są pomyślnie w zastosowaniach do następujących systemów płuczkowych:
·Płuczki chloru
·Płuczki fosgenu
·Płuczki SOx, NOx, i COx
·Płuczki gazu syntetycznego
·W procesie Benfielda
·Układach suszenia gazu
Huty i walcownie
Walcowanie
Procesy zimnego i gorącego walcowania wymagają stosowania cieczy technicznych, takich jak olejów walcowniczych, walcowniczych zawiesin olejowo wodnych, odpuszczających cieczy walcowniczych czy detergentów technologicznych.
Zazwyczaj ciecze te zawarte są w zamkniętych obiegach. SensoTech oferuje wypróbowane i sprawdzone rozwiązania dla zapewnienia ciągłej kontroli jakości tych cieczy wielu marek takich jak Quaker, Henkel czy Houghton.
Rozwiązania SensoTech dla walcowni są skutecznie wykorzystywane w wielu stanowiskach walcowniczych i instalacjach przetwórczych stali nierdzewnych ale również stali węglowych i metali nieżelaznych.
W poszczególnych zastosowaniach stężenie walcowniczej emulsji olejowo-wodnej jest bezpośrednio mierzona w zbiorniku buforowym stanowiska walcowniczego i regulowane w ten sposób, że utrzymywane jest na stałym poziomie. Zapobiega to zmiennej jakości wyrobów walcowanych wywołaną zbyt ubogim lub nadmiernym smarowaniem. Efekty tego występują głównie jako wynik nieuniknionych strat wody lub migracji obcych olejów.
Inny punkt pomiarowy może mieć zastosowanie w miejscu gdzie emulsja zostaje dostarczana do procesu walcowania. W ten sposób LiquiSonic® zapewnia wewnątrzprocesowe rozwiązanie dla zapewnienia ciągłej jakości wyrobów walcowanych bez opóźnień, przy optymalnym wykorzystaniu oleju walcowniczego.
Trawienie
Zastosowanie 
·Pobór próbek gazu

Dostępne konfiguracje
·Płukanie układu
·Cylinder płukania bypassu 
·Pochodnia technologiczna

Układy z otwartym (częściowo) układem

Zestawy  napełniające serii, DPBM, DPTK, DPZK, DPFH, DPDS.

Zastosowanie
·Ciecze pod ciśnieniem atmosferycznym
·Ciecze o niskiej szkodliwości
·Pobór próbek ze zbiorników magazynowych, beczek i rurociągów
·Pobór próbek o stałej objętości

Dostępne konfiguracje
·DPBM
·DPTK
·DPZK
·DPFH
·DPDS
·Zestawy napełniające

Ciała stałe

Serie DPVS, DPGH, DPSM.

Zastosowanie
·Próbki ciał stałych pod ciśnieniem atmosferycznym
·Pobieranie próbek z worków
·Próbki granulatów, proszków, smaru
·Próbki o stałej objętości

Dostępne konfiguracje
·DPGM
·DPVS
·DPSM

eria HD

System DOPAK® poboru reprezentatywnych próbek cieczy o niskiej prężności par, przy niskim ciśnieniu procesowym przy użyciu zaworów technologicznych.

Zastosowanie
·Ciecze pod niskimi ciśnieniami
·Pobór próbek o niskiej prężności par  Ciecze korozyjne i niebezpieczne
·Ciecze lepkie, zawiesiny
·Pobór próbek z rurociągów i zbiorników
·Zawory bezpieczne pożarowo/ antystatyczne

Dostępne konfiguracje
·Włącz/wyłącz

Seria DPJ

System DOPAK® poboru reprezentatywnych próbek cieczy o wyższych lepkościach przy użyciu zaworów tłoczkowych. Wylot zaworu próbki płukany dla wyeliminowania martwych przestrzeni.

Zastosowania
·Ustalona objętość próbkowania
·Ciecze korozyjne i niebezpieczne
·Ciecze lepkie i zawiesiny
·Pobór z rurociągów, zbiorników, reaktorów
·W warunkach próżni
·Ciecze pod niskim i podwyższonym ciśnieniem
·W wysokiej temperaturze

Dostępne konfiguracje
·Ustalona objętość próbki
·Płukanie
·Płaszcz grzewczy/chłodzący
·Płukanie rozpuszczalnikiem


6
żnej
·Komora rozprężna płukania
·Cylinder płukania bypassu

Seria S32-G

System DOPAK® z zaworami sprzężonymi zewnętrznie do poboru reprezentatywnych próbek gazów do cylindrów.
Dostępne są opcje z płukaniem.

Cylindry do poboru próbek

Próbka pobierana jest z procesu do pojemnika, do którego dociera pod ciśnieniem atmosferycznym. Pojemnik składa się z cylindra zaopatrzonego na obu końcach w zawór iglicowy i szybkozłączkę. Cylinder podłączany jest to układu poboru. Po podłączeniu produkt może wpływać do cylindra.
W przypadku poboru próbek skroplonego gazu ustalona ilość cieczy przechodzi do komory ekspansyjnej celem częściowego zapełnienia cylindra. Operator zamykając zawory iglicowe cylindra pozwala na zrzut ciśnienia w szybkozłączce do wylotu odpowietrzającego. Następnie cylinder może być odłączony od systemu poboru próbki.

Zastosowanie systemu DOPAK


Układy z zamkniętym odpowietrzeniem  
Seria DPM

System DOPAK poboru reprezentatywnych próbek cieczy o niskiej prężności par przy niskim ciśnieniu procesowym. Dostępne są opcje z płukaniem.

Zastosowanie
·Ciecze pod niskim ciśnieniem
·Pobór próbek o niskiej prężności par Ciecze korozyjne i niebezpieczne
Ciecze lepkie i zawiesiny
·Pobór próbek z rurociągów i zbiorników

Dostępne konfiguracje
·Włącz/wyłącz
·Płukanie układu
·Płukanie wsteczne
·Płukanie igły
·Płukanie wsteczne/płukanie igły
·Płukanie ciągłe igły
·Integralne płukanie igły

S
  Systemy próbkowania DOPAK

Koncepcja poboru prób metodą DOPAK® jest rozpowszechniona i zaakceptowana wśród liderów przemysłów chemicznego i petrochemicznego.
Naszą procedurę postępowania łatwo objaśnić, ponieważ systemy DOPAK rozwiązują problemy poboru próbek substancji toksycznych, niebezpiecznych i lotnych.
Systemy próbkowania DOPAK® z zamkniętym odpowietrzeniem lepiej izolują operatora od kontaktu z badanym produktem. Eliminowane są lokalne rozlania. Substancje lotne zabezpieczone są przed ucieczką do atmosfery. Istotnie zwiększyło się bezpieczeństwo w najszerszym znaczeniu.

3
Pojemniki do próbek DOPAK

DOPAK® proponuje dwa typy pojemników do próbek tzn. butli uszczelnionych pokrywką i przegrodą oraz cylindrów.
Typ pojemnika zależy od typu systemu poboru prób.

Pobór próbek do butli

Próbka pobierana jest z procesu do pojemnika, do którego dociera pod ciśnieniem atmosferycznym. Pojemnik składa się z butli uszczelnionej pokrywką i przegrodą umieszczoną w tulei, przekłuwaną igłami wystającymi z gniazda.
Po umieszczeniu butli w pozycji poboru, produkt może wpłynąć do butli przez igłę technologiczną, a powietrze i gaz odprowadzane są poprzez igłę odpowietrzającą. Po pobraniu wymaganej ilości próbki, operator zatrzymuje przepływ produktu a butla usuwana jest z tulei. Przegroda uszczelnia się samoczynnie.
W zastosowaniach gdzie pokrywka i przegroda nie mogą być stosowane, DOPAK® proponuje pierścień uszczelniający w górnej części tulei w połączeniu z zestawem napełniającym.

Seria S23
S23
System DOPAK® ze zintegrowanym zaworem do poboru wstępnie ustalonych ilości cieczy o niskiej prężności par, niezależnie od ciśnienia procesu i z zerową przestrzenią martwą. 
Zastosowanie 
·Ustalona objętość próbki
·Pobór próbek cieczy przy niskim i podwyższonym ciśnieniu
·Ciecze korozyjne i niebezpieczne
·Pobór z rurociągów i układu pompy obiegowej reaktora
·Małe próbki (od  1cm3)
Dostępne konfiguracje
·Gwintowane
·Spawane/kołnierzowe
·Ciągłe płukanie igły
·Trzeci zawór sprzężony
·Płaszcz grzewczy/chłodzący
·HVP (faza o wysokiej prężności par)
·Wysokotemperaturowe
Seria  S32
System DOPAK® z zaworami sprzężonymi zewnętrznie do poboru reprezentatywnych próbek cieczy z reaktorów w warunkach próżni lub wstępnie zdefiniowanych objętości cieczy o niskiej prężności par, niezależnie od ciśnienia procesowego.
Zastosowanie
·Pobór próbek cieczy przy niskim i podwyższonym ciśnieniu
·Ciecze korozyjne i niebezpieczne
·Pobór z rurociągów procesowych lub od góry reaktora poniżej ciśnienia atmosferycznego
·Ciecze lepkie i zawiesiny
Dostępne konfiguracje
·Płukanie wsteczne próżniowe
·Płukanie wsteczne rurką Venturiego
·Płukanie próżniowe wsteczne igły
·Płukanie rurką Venturiego wsteczne/igły 
·Stała objętość
·Stała objętość, komora przelewowa 
Seria S32-LG
System DOPAK® z zaworami sprzężonymi zewnętrznie do poboru reprezentatywnych próbek skroplonych gazów do cylindrów z wewnętrzną lub zewnętrzna komorą rozprężną.
Dostępne są opcje z płukaniem.
Zastosowanie
Pobór próbek skroplonych gazów
·Stała zewnętrzna komora rozprężna
·Ciecze o wysokiej prężności par 
·Szybkozłączka z zerową utratą par.
Dostępne konfiguracje
·Płukanie układu z komorą rozprężną
·Pochodnia techologiczna
·Płukanie układu z rurą komory rozprę

Próbki,próba,pobór,pobieranie,dopak,systemy,układy,petrochemia,system otwarty,sytem zamknięty,dopak w polsce,przedstawicielstwo,przedstawiciel eco monitoring
Pomiar stężenia cieczy
metodą ultradźwiękową
Zadaj nam pytanie         
Zakres zastosowań:

· Pomiary stężeń
· Pomiary gęstości
· Monitorowanie polimeryzacji, wyznaczanie współczynnika przemiany
· Szybkie wykrywanie granicy faz
· Monitorowanie i sterowanie procesem krystalizacji, wyznaczanie stopnia przesycenia i zakresów metastabilnych
· Sterowanie procesami neutralizacji kwasów i ługów przy wysokich temperaturach  i ciśnieniach procesów
· Monitorowanie procesów
· Sterowanie płuczkami, urządzeniami destylacyjnymi i absorberami

SensoTech - korzyści i zalety:


· Zapewnia bezpośrednią informację o stanie procesu w dowolnym czasie
· Automatyczne sterowanie stężeniem cieczy płuczkowej w zakresie maksymalnej absorpcji lub maksymalnej skuteczności płuczki gazowej
· Unikanie przedawkowania lub niedomiaru czynnika
· Skrócenie czasochłonnych pomiarów laboratoryjnych
· Natychmiastowe wykrywanie błędów procesowych
· Oszczędność materiałów i kosztów
 
Analizatory tlenuAnalizatory gazówKontrola procesu ClausaAutomatykaEmisjaFiltry|
ImisjaLiczniki cząstekMonitoring procesówPoborniki i AspiratoryPyłomierze|
Pomiary środowiskoweSpalarnie odpadówWoda i ścieki|
ECO Monitoring
LiquiSonic® jest wewnątrz procesowym/miejscowym analizatorem cieczowym, doskonale dopasowanym do stanów przesycenia, stężenia lub krystalizacji w procesach przemysłowych.

LiquiSonic® dostarcza operatorowi w czasie rzeczywistym wiedzy koniecznej do optymalizacji procesu.

Liquisonic
 
Krótki opis systemu
 
System LiquiSonic® zawiera jeden lub więcej inteligentnych czujników z połączonych cyfrową linią ze sterownikiem.
Ponadto technologia wytwórcza modemu gwarantuje precyzyjne wyniki pomiarów i użyteczne funkcje przyrządu.  Do nich zaliczyć można: jednoczesne przedstawienie stężenia masowego lub zawartości kryształów, temperaturę produktu lub identyfikacja składników.

Możliwości pamięci i śledzenia zdarzeń (zgodne z FDA 21 CFR część 11) wraz z hasłem definiowanym przez użytkownika zapewniają w maksymalnym bezpieczeństwo procesu i oprogramowania.
Wielokanałowa rejestracja w czasie rzeczywistym wraz z nieulotną konfiguracją i kartą RAM pamięci danych procesowych, pozwalają na łatwe dopasowanie systemu do zastosowań w skali laboratoryjnej, pilotażowej lub przemysłowej.

Czujniki LiquiSonic® dostępne są w różnych wykonaniach i wyposażone w różne złącza celem dostosowania do rurociągów lub zbiorników.
Dostępne są również rozwiązania dla stref zagrożonych, w postaci czujników o budowie przeciwwybuchowej. Wszystkie czujniki mogą być dostarczane jako polerowane galwanicznie a także w wykonaniu ultrasanitarnym bez uszczelnień, w celu przystosowania do najcięższych warunków procesowych i typowych procedur CIP/SIP.
     BROWARNICTWO

Pomiar gęstości brzeczki

Pomiar ekstraktu [%]

Pomiar Plato [°Pl]

Zawartość alkoholu [vol %]

Pomiar temperatury w procesie [°C]

Pobierz opis
systemu
LiquiSonic®

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI
Zobacz również: