bakterie e.coli, analiza bakteri coli,pomiar bakterii coli, ilość e.coli, badanie zawatości e.coli, analiza mikrobiologiczna, analizator e.coli, analizator bekterii coli
Aerozolu analizator Aerozolu generator  Analiza elementarna węgla/siarki,  Analizator XRF (szybkie określanie zawartości metali ciężkich w materiałach)  Analiza elementarna (szybka)   ziemi/ tkanek biologicznych/ceramiki/szkła/metali)  Amoniak (NH3)  wykrywanie  Aspirator powietrza  ATEX (wykrywacze gazów z certyfikatem)  ATEX (pompki osobiste z certyfikatem)  Autosampler B Baldwin  Bezkontaktowy czujnik temperatury,  Biogaz  Balometr C  Ciągły monitoring emisji  Ciężka woda D2O   detekcja Ciśnienie różnicowe   pomiar  Detekcja na poziomie ppt (Benzen/etylen/toluen/butadien/Hf/HCl/NO2 /Ozon/Freony/substancje toksyczne)   Detekcja gazów (wybuchowych)  Detektor TOX/BOX  Detektor fotojonizacyjny  Dwutlenek węgla (pomiar/ wykrywanie)  Dioksyny (pobornik)  Dioksyny (pobornik wysokoobjętościowy) E  Ekstrakcja metali z próbek analitycznych (ziemi/innych),   ETL3000, ETL2000  Emisja  wielokomponentowe analizatory emisji F FID FMPS spektrometr do pomiaru rozkładu wielkości cząstek   Fotojonizacyjne detektory Filtry do ochrony analizatorów gazów Filtry jednorazowego użytku Formaldehyd (pomiary stężeń wochronie środowiska) Formaldehyd (pomiary stężeń technicznych)  FTIR analizatory Grubowarstwowy sensor H Hałas (miernik)  Hi Vol  I IR sensor  Imisja (analizator/monitor/miernik)  In Situ analizatory In Situ pomiar stężenia tlenu  Kalibracja analizatorów gazów Kamera termoczuła IR  Konduktometry L Laserowy miernik prędkości i długości  Laserowy analizator stężenia gazu  Laserowy analizator składu pierwiastkowego materiałów (ziemi, tkanek biologicznych, ceramiki, szkła,  metalimateriałów wybuchowych)   Licznik cząstek /laserowy/(TSI)  Mikropompy,  Metale (ciężkie) /w ziemi,w wodzie/ analizator przenośny  Mętność, zawiesina   pomiary  Monitor pyłów
Mikrochromatografy
Inne
Oferta
Najlepsze anemometry na rynku
Zapytaj o ofertę           
TSI - mierniki parametrów wentylacji
ECO Monitoring

AUTOMATYCZNY ANALIZATOR OBECNOŚCI
BAKTERII E.coli
(bakterii grupy coli)


Analizatory tlenu

Browarnictwo

Kontrola procesu Clausa

Filtry

Imisja

Liczniki cząstek

Osuszacze powietrza

Pobornik dwukanałowy

Poborniki i aspiratory

Pyłomierze

Pomiary środowiskowe

Pomiar węgla OCEC

Pomiar stężenia cieczy

Pomiar stężenia sadzy

Stacje monitoringu

Woda i ścieki
Aparat wykorzystuje do analizy wysokoczułą metodę określania aktywności enzymów charakterystycznych dla zanieczyszczeń kałowych (ß-D-glukuronidazy i ß-D-galaktozydazy).
Wyniki testów są otrzymywane już po 2 godzinach od pobrania próbki.
Czas poboru próby wynosi od 0,5 do 2 godzin w zależności od objętości próby. Klasyczne metody mikrobiologiczne zabierają przynajmniej 18 godzin (dla testów szybkich) lub typowo 24-48 godzin dla standardowych testów laboratoryjnych.

Wyniki analiz otrzymane za pomocą aparatu COLIGUARD są statystycznie bardziej znaczące od wyników otrzymywanych tradycyjnymi  metodami mikrobiologicznymi.
W szczególności dla niskich stężeń niedokładność statystyczna próbek o objętościach 100 ml lub 250ml może być uniknięta przez zmianę objętości próby (20 ml – 3000 ml), co umożliwia wychwycenie wszystkich bakterii w próbce.
Można w ten sposób uniknąć błędu statystycznego wynikającego z analizy zbyt małej objętości próbek.
Pobierz opis analizatora - język polski

Pobierz opis analizatora - język angielski