Analizator S::CAN mierzy stężenia takich substancji w wodzie jak:
NO3, NO2, BTX, TOC (węgiel organiczny), Fenole, Naftalen, Alkany, Alkiny, Olefiny, Acetyleny i inne...

Oraz parametry takie jak :
Biologiczne Zapotrzebowanie na tlen (BZT),
ChZT, TSS (zawiesina), Mętność i inne...

Ważne cechy aparatu:
- wykonuje pomiary w czasie rzeczywistym
- może być zanurzony bezpośrednio w badanym medium
- nie wykazuje dryfu pomiarowego w czasie
- laboratoryjna jakość pomiaru
WODA I ŚCIEKI
ECO Monitoring
Analizatory tlenuAnalizatory gazówKontrola procesu ClausaAutomatykaEmisjaFiltry|
ImisjaLiczniki cząstekMonitoring procesówPoborniki i AspiratoryPyłomierze|
Pomiary środowiskoweSpalarnie odpadówWoda i ścieki|
Aparatura pomiarowa


Zapytaj o ofertę           

Wieloparametrowy Analizator Zanieczyszczeń Wody S::CAN
Analizator zawartosci drobin w wodzie
Particle Monitor PM 2500 CHEMTRAC Systems Inc.
Analizator zapewnia możliwość wykrywania bardzo małych ilości drobin (części stałych) w przepływającej wodzie.
Przeznaczeniem aparatu jest rutynowa - bieżąca analiza wody po filtracji.
Urządzenie nie podaje absolutnej informacji o stężeniu cząstek lub o ich wymiarach, lecz umożliwia dokonanie precyzyjnej analizy porównawczej dla przepływającego
strumienia wody.
Zdecydowany wzrost odczytów z analizatora wskazuje, że nastąpiło ‘przebicie’ filtra (lub pogorszenie filtracji z innego powodu).
Instrument jest szczególnie czuły w przypadku cząstek o średnicy większej niż 1 mikrometr. W tym zakresie rozmiarów cząstek czułość jest ok. 100 razy większa od
typowych mętnościomierzy.
Czułość analizatora PM-2500 spada dla cząstek o średnicach mniejszych od 0,5 mikrona.
W instalacjach, gdzie wystarcza tylko ogólna informacja o możliwości pojawienia się
zanieczyszczeń cząstkami stałymi, analizator PM-2500 wystarcza do monitoringu wody.
W instalacjach, które wymagają informacji szczegółowych o jakości wody, sygnał
alarmowy z analizatora PM-2500 daje impuls do przeprowadzenia pomiaru ilości i rozmiarów drobin, które pojawiły się w przepływającym strumieniu.

Generalna zasada pracy analizatora PM - 2500: Jeśli odczyty z aparatu pozostają relatywnie niezmienne, wówczas można uznać, że ilość i rozmiary drobin w wodzie nie zmieniają się.

Zasada pomiaru opiera się na analizie tłumienia wiązki światła (długość fali ok. 850 nm) przechodzącej przez badany strumień wody.


ULOTKA POLSKA

ULOTKA ANGIELSKA
Instalacja analizatora (rzeka Reda)
Analizator wraz z modułem
do przesyłu danych

ULOTKA POLSKA
Aparat jest monitorem on-line do ciągłych pomiarów stężeń węglowodorów aromatycznych w wodzie.

Podstawowe cechy TD-4100 to :
- Bezpośredni pomiar rozpuszczonych w wodzie węglowodorów aromatycznych nie wymagający przygotowania wstępnego próbki lub ekstrakcji preparatu
- Nie ma potrzeby używania żadnych dodatkowych substancji chemicznych
- Pomiary wykonywane są w sposób ciągły, a wyniki otrzymywane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwe jest natychmiastowe aktywowanie alarmów lub
wpływanie na przebieg procesów
- Cela pomiarowa nie zanieczyszcza się w trakcie pomiarów dzięki specjalnej konstrukcji, tak więc praktycznie nie ma potrzeby jej okresowego oczyszczania

Podstawowe zastosowanie:
- przemysł ciężki, elektrownie, huty, zakłady mechaniczne
- do kontroli zawartości olejów, benzyn i substancji ropopochodnych w ściekach i wodach odpadowych
Analizator stężenia węglowodorów aromatycznych w wodzie
Turner Designs - TD-4100
ULOTKA POLSKA