Aerozolu analizator Aerozolu generator  Analiza elementarna węgla/siarki,  Analizator XRF (szybkie określanie zawartości metali ciężkich w materiałach)  Analiza elementarna (szybka)   ziemi/ tkanek biologicznych/ceramiki/szkła/metali)  Amoniak (NH3)  wykrywanie  Aspirator powietrza  ATEX (wykrywacze gazów z certyfikatem)  ATEX (pompki osobiste z certyfikatem)  Autosampler B Baldwin  Bezkontaktowy czujnik temperatury,  Biogaz  Balometr C  Ciągły monitoring emisji  Ciężka woda D2O   detekcja Ciśnienie różnicowe   pomiar  Detekcja na poziomie ppt (Benzen/etylen/toluen/butadien/Hf/HCl/NO2 /Ozon/Freony/substancje toksyczne)   Detekcja gazów (wybuchowych)  Detektor TOX/BOX  Detektor fotojonizacyjny  Dwutlenek węgla (pomiar/ wykrywanie)  Dioksyny (pobornik)  Dioksyny (pobornik wysokoobjętościowy) E  Ekstrakcja metali z próbek analitycznych (ziemi/innych),   ETL3000, ETL2000  Emisja  wielokomponentowe analizatory emisji F FID FMPS spektrometr do pomiaru rozkładu wielkości cząstek   Fotojonizacyjne detektory Filtry do ochrony analizatorów gazów Filtry jednorazowego użytku Formaldehyd (pomiary stężeń wochronie środowiska) Formaldehyd (pomiary stężeń technicznych)  FTIR analizatory Grubowarstwowy sensor H Hałas (miernik)  Hi Vol  I IR sensor  Imisja (analizator/monitor/miernik)  In Situ analizatory In Situ pomiar stężenia tlenu  Kalibracja analizatorów gazów Kamera termoczuła IR  Konduktometry L Laserowy miernik prędkości i długości  Laserowy analizator stężenia gazu  Laserowy analizator składu pierwiastkowego materiałów (ziemi, tkanek biologicznych, ceramiki, szkła,  metalimateriałów wybuchowych)   Licznik cząstek /laserowy/(TSI)  Mikropompy,  Metale (ciężkie) /w ziemi,w wodzie/ analizator przenośny  Mętność, zawiesina   pomiary  Monitor pyłów
Mikrochromatografy
Inne
Oferta
Najlepsze anemometry na rynku
Zapytaj o ofertę           
TSI - mierniki parametrów wentylacji
ECO Monitoring

OFERTA


ECO Monitoring dostarcza i instaluje sprzęt dla ciągłego monitoringu składu gazów, jakości wody, kontroli jakościowej i ilościowej cieczy i pyłów.
Dzięki porozumieniom z producentami najlepszej aparatury pomiarowej jesteśmy w stanie zapewnić dobór optymalnych rozwiązań spełniających oczekiwania klientów.
A
- Aerozolu analizator
- Aerozolu generator- Analiza elementarna węgla/siarki,
- Analizator XRF (szybkie określanie zawartości metali ciężkich w materiałach)
- Analiza elementarna (szybka) - ziemi/ tkanek biologicznych/ceramiki/szkła/metali)
- Amoniak (NH3) -wykrywanie
- Aspirator powietrza
- ATEX (wykrywacze gazów z certyfikatem)
- ATEX (pompki osobiste z certyfikatem)
- Autosampler B

B
- Baldwin
- Bezkontaktowy czujnik temperatury,
- Biogaz
- Balometr C
- Ciągły monitoring emisji
- Ciężka woda D2O - detekcja
- Ciśnienie różnicowe - pomiar

D
- Detekcja na poziomie ppt (Benzen/etylen/toluen/butadien/Hf/HCl/NO2 /Ozon/Freony/
substancje toksyczne)
- Detekcja gazów (wybuchowych)
- Detektor TOX/BOX
- Detektor fotojonizacyjny
- Dwutlenek węgla (pomiar/ wykrywanie)
- Dioksyny (pobornik)
- Dioksyny (pobornik wysokoobjętościowy) E
- Ekstrakcja metali z próbek analitycznych (ziemi/innych),
- ETL3000, ETL2000
- Emisja  wielokomponentowe analizatory emisji F
- FID
- FMPS spektrometr do pomiaru rozkładu wielkości cząstek - Fotojonizacyjne detektory
- Filtry do ochrony analizatorów gazów
- Filtry jednorazowego użytku
- Formaldehyd (pomiary stężeń wochronie środowiska)
- Formaldehyd (pomiary stężeń technicznych)
- FTIR analizatory

G
- Grubowarstwowy sensor H
- Hałas (miernik)
- Hi-Vol  I
- IR sensor
- Imisja (analizator/monitor/miernik)
- In-Situ analizatory
- In-Situ pomiar stężenia tlenu

K
- Kalibracja analizatorów gazów
- Kamera termoczuła IR
- Konduktometry L
- Laserowy miernik prędkości i długości
- Laserowy analizator stężenia gazu
- Laserowy analizator składu pierwiastkowego materiałów (ziemi, tkanek biologicznych, ceramiki, szkła,  metalimateriałów wybuchowych) - Licznik cząstek /laserowy/(TSI)

M
- MAXX
- Mikropompy,
- Metale (ciężkie) /w ziemi,w wodzie/ analizator przenośny
- Mętność, zawiesina - pomiary
- Monitor pyłów
N
- NOx pomiary

O
- Ogólny węgiel organiczny - analizator TOC/TOX/AOX,
- Oprogramowanie do zbierania danych
- Oprogramowanie do monitoringu emisji
- Oprogramowanie do monitoringu imisji
- Ozon pomiary środowiskowe
- Ozon - pomiary techniczne

P
- Pirometr, Pomiar temperatury/ciśnienia,
- PID
- PM-10, PM-2,5,
- Pobornik próbek wody/ściekow
- Pobornik gazów
- Pobornik pyłów
- Pobornik izokinetyczny
- Pobornik sekwencyjny
- Poziom wody - pomiar
- ppb - pomiary i detekcja śladowych ilości gazów: amoniak, SF6, etylen, HF, butadien, BTX (benzen, toluen, ksylen), SOx, NOx,
- Prędkość powietrza
- Przygotowanie gazu /do pomiaru/ - Pyłomierz
- Pyłomierz elektrodynamiczny
- Pyłomierz imisyjny
- Pyłomierz grawimetryczny

R
- Rurki (detektory gazów)

S
- Sampler
- Sadza - pomiar zapylenia
- Scan - wieloparametrowy analizator wody - Sensory Temp./Wilg./Ciśn.,
- Sensory elektrochemiczne (zastępcze)
- Sensor IR - Skład ilościowy materiałów
- Standardy
- Śladowe gazy - analiza

T

- TOC (patrz ogólny węgiel organiczny)
- Termometry na podczerwień (IR) (-40oC...3000oC)
- Temperatury przetwornik
- Tlenek węgla (wykrywanie /pomiar)
- Tlen (analizator/pomiar)
- Tlen rozpuszczony w wodzie - pomiar optyczny
- Toksyczne gazy - detekcja
- Transmitery gazów
- Trójwymiarowy pomiar prędkości gazu U/V
- Usuwanie zapachów
- VOC

W
- Wibracji miernik
- Wieloparametrowy monitor imisji
- Wilgotności przetwornik
- Wilgotność ziemi - czujnik
- Wysokosprawna chromatografia cieczowa LC/MS
- Wykrywacze gazów
- Wysypiskowy gaz
- Węglowodory - analizator
- Wysokoobjętościowy pobornik - Wzorce (Pestycydy/metabolity/PCB /PAH/
Węglowodory/Pierwiastki/Mieszaniny)

Y
- Yamatake

Z
- Ziemia /Pomiar wilgotności/

Analizatory tlenu

Browarnictwo

Kontrola procesu Clausa

Filtry

Imisja

Liczniki cząstek

Osuszacze powietrza

Pobornik dwukanałowy

Poborniki i aspiratory

Pyłomierze

Pomiary środowiskowe

Pomiar węgla OCEC

Pomiar stężenia cieczy

Pomiar stężenia sadzy

Stacje monitoringu

Woda i ścieki